Stadgar

Bastuklubben

Stadgar

Stadgarnas syfte

 

På förekommen anledning har dessa stadgar framtvingats.

Stadgarna ska stärka demokratin och värna om alla medlemmars rättigheter i klubben.

 

§1. Klubbens uppgift, verksamhetsområde.

 

 • Bastuklubbens uppgift är att främja medlemmarnas dryckesvanor och sociala intressen.
 • Bastuklubben står fritt i förhållande till stadsmakterna och alla politiska partier.

 

§2. Klubbens organisation.

 

 • Klubbens verksamhet utövas i bastun och på väl utvald bar och/eller restaurang.
 • Styrelsen är klubbens högst beslutande organ.

 

§3.1. Medlemsformer.

 

I klubben finns tre medlemsformer

 

 • Aktiv medlem.
 • Svikande medlem.
 • Hedersmedlem.

 

§3.2. Aktiv medlem, inträde.

 

Rätt att bli aktiv medlem i klubben är den person som:

 

 1. Fått styrelsens godkännande att bli aspirant.
 2. Bjudit övriga medlemmar på en barrunda.
 3. Genomgått godkänd prövotid.

 

Styrelsen beslutar om prövotidens längd.

Under prövotiden ska aspiranten förse övriga medlemmar med schampo.

För personer som för andra gången fått styrelsens godkännande att bli aspirant gäller de regler

som styrelsen beslutar.

 

§3.3. Aktiv medlem.

 

 • Aktiv medlem ska ovillkorligen deltaga på klubbens utlysta möten. Befrielse från klubbmöte kan fås först efter beviljande från styrelsen, dvs. övriga medlemmar. Detta är dock under förutsättning att godtagbara skäl föreligger. Styrelsens fattade beslut kan ej överklagas eller på annat sätt upphävas. Styrelsens beslut kan/får underlättas genom muta.
 • Aktiv medlem ska med lätthet och tillfredställelse vilja utöva vinterbad och/eller snörullning när så tillfälle ges.
 • Aktiv medlem bör deltaga på klubbens resor som normalt anordnas 2 gånger om året.

 

§3.4. Svikande medlem.

 

Svikande medlem är medlem som uteblir från klubbmöte utan godtagar anledning eller bryter mot styrelsens fattade beslut.

För att återinträda till aktiv medlem fodras:

 

 • Godkänt beslut från styrelsen.
 • Betalande av minst en barrunda.

 

Eventuellt övriga åtgärder beroende på svikandets art.

 

§3.5. Uteslutning.

 

 • Utesluten är den medlem som två gånger har svikit och förnedrat övriga medlemmar genom att utebli från klubbmöte.
 • Medlemmen utesluts på livstid om inte annat beslut tas av styrelsen.

 

§3.6. Hedersmedlem.

 

Medlem som tvingats säga upp sitt medlemskap p.g.a. ändrade sociala förhållanden, kan bli hedersmedlem efter beslut från styrelsen.

 

För att utses till hedersmedlem krävs följande:

 

 1. Medlemmens uppförande ska ha varit exemplariskt under medlemstiden.
 2. Medlemmen måste svära ed på att aldrig tala illa om klubben eller på annat sätt förnedra eller förlöjliga den samma.
 3. Medlemmen måste som "avskedstack" bjuda och/eller muta övriga medlemmar så dessa tillfredställs och känner sig väl till mods. Först därefter är styrelsen i harmoni och mogen att fatta sitt beslut om hedersmedlemskap.

 

Hedersmedlem har rätt att deltaga på klubbens möten samt övriga aktiviteter som anordnas i klubbens regi. Hedersmedlem har ingen beslutanderätt.

 

§4. Klubbmöte.

 

 • Klubbmötet är klubbens högst beslutande organ.
 • Klubbmöte hålls när styrelsen så beslutar, om möjligt 1 gång/månad.
 • Klubbmötet är officiellt öppnat när majoriteten av styrelsen är samlad och avslutas efter den gemensamma middagen.
 • Om så vädret medger ska alla medlemmar utöva vinterbad och/eller snörullning.
 • Den öl som medtages på mötet måste ha en procenthalt på minst 5%, om inte annat är övernskommet med styrelsen. Öl under 5% får annars under inga omständigheter förekomma i bastun..
 • Tid och plats för nästa möte ska om möjligt beslutas på klubbmötet.
 • Användning av mobiltelefon bör om möjligt undvikas på klubbmötet.

 

§5. Årsmöte.

 

Årsmöte skall hållas under perioden 20 oktober-30 mars.

På årsmötet ska samtliga medlemmar bära slips med öl-motiv.

 

§6. Ekonomi.

 

Alla kostnader i samband med bastuklubben betalas av den enskilde medlemmen.

 

§7. Förvaltning.

 

Ordförande/1:a bastuskötare - Christer Karlsson.

Kassör/Travel manager/Webbmaster - Ronny Ekman.

Ständig sekreterare - Lars Jansson.

ledamo/Food Master - Peter Gutenmark.

 

§8. Basturegler.

 

 • Svikande medlem sitter alltid högst upp till höger i bastun.
 • Av hygienskäl får varmvatten användas vid första och sista tvagningen, i övrigt gäller alltid kallast möjliga vattentemperatur från kranen.
 • Vid tvagning och duschning ska hela kroppen blötläggas.
 • Medlem som tre gånger under samma klubbmöte släpper väder eller avyttrar andra illaluktande väderspänningar, straffas med att bjuda övriga svårt lidande mötesdeltagare på en barrunda. Detta gäller under förutsättning att majoritetsbeslut föreligger.

 

§9. Stadgar.

 

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av styrelsen.

 

Linköping 2018-02-24

© Bastuklubben 2003-2020

Nyheter


Möte

Nästa möte är den

31 januari i Linköping.


Resa

Vårens resa går till Gdansk 16-19 april.